Ontvang een gratis cadeau voor bestellingen van meer dan €70


Aangezien u een consument bent in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), d.w.z. dat de door u gedane aankoop voor privédoeleinden bestemd is, beschikt u over een wettelijk recht op annulering overeenkomstig de volgende bepalingen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om de online gesloten koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de door ons verzonden goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw recht op herroeping effectief uit te oefenen, moet u ons, de

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau
E-Mail: info@klapp-cosmetics.com
Telefon: +49 (0) 5602 9359-0
Fax: +49 (0) 5602 9359-330

U kunt het volgende modelformulier voor herroeping gebruiken om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Naar:

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau
Email: info@klapp-cosmetics.com
Fax: +49 (0) 5602 9359-330

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op:			Ontvangen op:			Naam van de consument(en):


Adres van de consument(en):


Datum:____________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
(*) Unzutreffendes streichen


Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst daadwerkelijk herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. De terugbetaling van verzendkosten die voortvloeien uit het feit dat u heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden gunstige standaardlevering, zal door ons in beginsel niet worden verricht bij gebreke van een wettelijke verplichting.

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor uw online bestelling heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij rekenen geen afzonderlijke kosten aan voor de terugbetaling.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de kwaliteit en de werking van de goederen.

Product toegevoegd aan wenslijst