Ontvang een gratis cadeau voor bestellingen van meer dan €70


PRIVACYVERKLARING

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Algemene informatie Onderstaande informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. U vindt diens contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct word weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ook heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring onder 'Recht op beperking van de verwerking.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt normaal gesproken anoniem geanalyseerd; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover en over de mogelijkheden van bezwaar vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Bij uw gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau

Telefoon:
+49 56 02 – 9359 – 0
E-Mail:
info@klapp-cosmetics.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel procedures voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct mail (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 punt e of f AVG, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (bezwaar volgens art. artikel 21 lid 1 AVG). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct mail, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct mail. Als u bezwaar maakt tegen direct marketing, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor deze doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voorzover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, maakt deze site gebruik van een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresbalk van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de adresbalk. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u op elk moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen

- Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunt u in plaats van de beperking verzoeken om verwijdering van de gegevensverwerking.
- Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, te onderbouwen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd..
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens artikel 21 lid 1 AVG, dient een afweging te worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of vanwege een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-mails

Wij maken bij deze bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor niet uitdrukkelijk gevraagde verzending van reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals door spam-mails.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

De websites maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en deze slechts in individuele gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of algemeen uitsluiten en automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch correcte en optimale beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-log-bestanden

De aanbieder van de pagina's doet aan automatische registratie en opslag van informatie in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- Referrer URL
- Hostnaam van de inkomende computer
- tijd van serveraanvraag
- IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch correcte weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-log-bestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier iets verzoekt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons tot u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die bij de registratie wordt opgevraagd, dient volledig te zijn. Indien dit niet het geval is, zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u langs deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt de door u verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

4. SOCIALE MEDIA

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter e.d.)

De inhoud van onze pagina's kan conform het gegevensbeschermingsrecht worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze pagina gebruikt hiervoor de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool brengt pas direct contact tussen netwerken en gebruikers tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het klikken op de knop vormt een toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 punt a AVG. Deze toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Deze tool geeft gebruikersgegevens niet automatisch door aan de beheerders van deze platforms. Als de gebruiker is aangemeld op een van de sociale netwerken, verschijnt bij gebruik van de social-buttons van Facebook, Google+1, Twitter e.d. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site conform het gegevensbeschermingsrecht in sociale netwerken delen zonder dat de netwerkbeheerders volledige surfprofielen maken.

5. ANALYSE-TOOLS EN RECLAME

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zijn website en zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en voor andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige mate zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de verzameling van de door de Cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deaktivieren

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

6. NIEUWSBRIEF

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link „afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

De gegevens die u aan ons heeft doorgegeven om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na het afmelden verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

7. PLUGINS EN TOOLS

Google Web Fonts

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt daarbij geen verbinding gemaakt met Google-servers.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de Google Maps-kaartenservice. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en van het gemakkelijk kunnen vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG. Meer informatie over hoe Google met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn websites tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. Betaling

U kunt in principe op de volgende manieren betalen in onze shop:

Kredietkaart

Wanneer u uw bestelling plaatst, vult u uw kredietkaartgegevens in. Uw kaart wordt direct belast na de plaatsing van uw bestelling.

PayPal

Om het factuurbedrag via de betalingsdienst PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay

Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (“Apple”) te kunnen betalen, moet u de browser “Safari” gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna

In samenwerking met de betalingsdienst Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij u de volgende betalingsopties. Betaling via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, is voor betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietwaardigheidscontrole vereist en vindt deze rechtstreeks via Klarna plaats. Verdere informatie ontvangt u bij de betreffende betalingsoptie en tijdens het bestellingsproces.

Koop op rekening via Klarna

Het factuurbedrag is 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur opeisbaar.

Betaling in termijnen via Klarna

U kunt het factuurbedrag in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag betalen. Het minimale termijnbedrag is 6,95 euro

Product toegevoegd aan wenslijst