Vanaf een bestelwaarde van €70 krijg je een verrassingscadeau gratis
dazu

Algemene Voorwaarden

§ 1 Geldigheidsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de KLAPP Cosmetics Online-Shop, door particuliere klanten. Particuliere klanten in deze zin zijn personen met een woon- en leveringsadres in de Bondsrepubliek Duitsland of in de Republiek Oostenrijk, voor zover de door hen bestelde producten niet tot hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden gerekend.

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

De aanbieding van onze producten en het bieden van de mogelijkheid tot bestelling vormen nog geen bindend aanbod door ons. Pas uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een koopovereenkomst te sluiten. Als u bij ons een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarmee wij de ontvangst van uw bestelling bevestigen en de details ervan vermelden (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vormt geen aanvaarding van uw aanbod, maar is alleen bedoeld om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Een koopovereenkomst met ons komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product naar u opsturen en de verzending naar u bevestigen met een tweede e-mail (verzendbevestiging).

§ Prijzen en verzendkosten

De vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief omzetbelasting. Het bedrag dat wordt vermeld op het moment van de bindende bestelling is van toepassing. Daar komen nog standaard verzendkosten van € 2,99 bij. Meer informatie vindt u onder Leveringen. De reguliere kosten van een retourzending, die door retournering van de producten bij gebruikmaking van uw herroepingsrecht ontstaan, zijn voor uw rekening. Bij gebruikmaking van uw herroepingsrecht vergoeden wij de verzendkosten aan u.

§ 4 Betaling

U kunt naar keuze als volgt aan ons betalen:

  • Factuur en betaling aan Klarna GmbH (Klarna Bank AB)
  • Kredietkaart
  • PayPal

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij u de volgende betalingsopties. De betreffende betaling vindt plaats aan Klarna:

Factuur

De betalingstermijn is [14] dagen vanaf verzending van de producten/het ticket of, in het geval van andere diensten, de beschikbaarstelling van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk.

Kredietkaart

<p(Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland. De afschrijving vindt plaats nadat de producten of tickets zijn verzonden/de service beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, overeenkomstig de gecommuniceerde tijden.

Het gebruik van de betalingswijze factuur vereist een positieve kredietwaardigheidscontrole. We geven daarom uw gegevens in het kader van de aankoopprocedure en de afhandeling van de koopovereenkomst door aan Klarna voor adres- en kredietcontroles. We vragen om uw begrip dat we u alleen de betalingswijzen kunnen aanbieden die mogelijk zijn op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt uhier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en de bepalingen in Klarna's Privacyverklaring behandeld.

PayPal

Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van de online-dienst PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn respectievelijk zich eerst registreren, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd.

§ 5 Betalingsverzuim

Als u verzuimt te betalen, gelden de desbetreffende bepalingen van onze betalingspartner Klarna. Meer informatie hierover vindt u bij KlarnaKlarna.

§ 6 Verrekening

U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn door KLAPP Cosmetics GmbH.

§ 7 Retentierecht

U bent alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 8 Levering/transportschade

(1) Levering vindt plaats op het door u opgegeven leveringsadres, echter alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk.

(2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) de levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is een prestatieverplichting van KLAPP Cosmetics GmbH uitgesloten. Reeds betaalde bedragen worden onmiddellijk door ons vergoed.

(3) KLAPP Cosmetics GmbH kan de prestatie ook weigeren als dit een inspanning vereist die, rekening houdend met de inhoud van de koopovereenkomst en de beginselen van goede trouw, in hoge mate onevenredig is aan uw belang bij het nakomen van de koopovereenkomst. Reeds betaalde bedragen worden onmiddellijk door ons vergoed.

(4) Indien producten worden geleverd met duidelijke transportschade, meldt u zulke gebreken dan onmiddellijk aan de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

(5) Indien u achterwege laat te reclameren of contact met ons op te nemen, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van KLAPP Cosmetics GmbH totdat alle vorderingen tegen u op grond van de koopovereenkomst zijn voldaan. Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, mag u de producten niet doorverkopen of hierover beschikken; in het bijzonder mag u aan derden geen contractueel gebruiksrecht verlenen.

§ 10 Rechten vanwege gebreken

(1) Een cosmetisch product dat al bij levering gebreken vertoont (garantiegeval), wordt door KLAPP Cosmetics GmbH op onze kosten vervangen door een product dat vrij is van gebreken. Wij wijzen erop dat er geen sprake is van een garantiegeval indien het product op het moment van risico-overgang van de overeengekomen kwaliteit was. In het bijzonder is geen sprake van een garantiegeval:

a) Bij schade die bij u is veroorzaakt door verkeerd of oneigenlijk gebruik.

b) Bij schade die is veroorzaakt door blootstelling van de producten door u aan schadelijke invloeden van buitenaf (met name extreme temperaturen, vochtigheid en dergelijke).

(2) Als de door u gevraagde nalevering een inspanning vereist die, gezien de productprijs en rekening houdend met de inhoud van de overeenkomst en de beginselen van goede trouw, in hoge mate onevenredig is aan uw belang bij prestatie - waarbij met name rekening moet worden gehouden met de waarde van het gekochte product zonder gebreken en de betekenis van het gebrek - is uw garantieclaim beperkt tot terugbetaling van de aankoopprijs en de verzendkosten.

(3) Bij nalevering verbindt u zich ertoe het gebrekkige/ondeugdelijke product op onze kosten onder vermelding van het bestelnummer naar het door ons opgegeven retouradres te sturen. Het retourneren van de gebrekkige/ondeugdelijke producten is een dwingende voorwaarde voor de nalevering van producten zonder gebreken of de terugbetaling van de aankoopprijs en de verzendkosten. Daarnaast zijn, in geval van schending van de retourplicht waarvoor u verantwoordelijk bent, de wettelijke bepalingen van toepassing.

(4) De wettelijke garantieplicht van KLAPP Cosmetics GmbH eindigt twee jaar na levering van de producten. De termijn begint met de ontvangst van de producten.

§ 11 Alternatieve geschillenbeslechting

Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit onze contractuele relatie in der minne op te lossen. Wij zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen u helaas ook geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

§ 12 Aansprakelijkheid

(1) In geval van lichte nalatigheid is KLAPP Cosmetics GmbH alleen aansprakelijk bij schending van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking geldt niet voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor overige, licht nalatig door een gebrek van het gekochte product veroorzaakte schade.

(2) Ongeacht eventuele schuld van KLAPP Cosmetics GmbH blijft aansprakelijkheid van onze kant bij arglistige verzwijging van het gebrek of op grond van overname van een garantie onverlet.

(3) KLAPP Cosmetics GmbH is ook verantwoordelijk voor tijdens het verzuim door toeval optredende onmogelijkheid van levering, tenzij de schade ook zou zijn opgetreden als de levering op tijd was uitgevoerd.

(4) De persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, door ons ingeschakelde derden en werknemers van KLAPP Cosmetics GmbH voor door hen veroorzaakte schade door lichte nalatigheid is uitgesloten.

§ 13 Toepasselijk recht

Op de door u en KLAPP Cosmetics GmbH gesloten overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "VN-kooprecht"). Onverlet blijven dwingende bepalingen van de staat waar u uw gebruikelijke verblijfplaats heeft.

§ 14 Rechterlijke bevoegdheid

Indien u, in tegenstelling tot de gegevens die u bij de bestelling heeft opgegeven, geen woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of indien u na afsluiting van de overeenkomst uw woonplaats naar het buitenland verplaatst of uw woonplaats niet bekend is op het moment van instelling van een rechtsvordering, is de rechtbank te Eschwege/Kassel bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie.

§ 15 Scheidbaarheidsclausule, schriftelijke vorm

(1) Indien een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is of wordt, blijft de geldigheid van de rest van de overeenkomst hierdoor onverlet. De partijen verbinden zich ertoe de niet-geldige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een omissie.

(2) Wijzigingen van of aanvullingen op deze online gesloten overeenkomst dienen plaats te vinden in schriftelijke vorm.

Vanaf 11/2019

Product toegevoegd aan wenslijst