Numer telefonu dla zamówień i informacji:
0048 790245844 

Ogólne warunki handlowe dla klientów prywatnych

§ 1 Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki handlowe dotyczą wszystkich zakupów dokonywanych przez klientów prywatnych w sklepie internetowym KLAPP. Klientami prywatnymi w tym rozumieniu są osoby posiadające miejsce zamieszkania i adres dostawy w Polen, o ile zamówione przez nich towary nie mogą być zaliczone do ich działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

§ 2 Zawarcie umowy

Prezentacja naszych towarów i umożliwienie złożenia zamówienia nie stanowi wiążącej oferty z naszej strony. Dopiero Państwa zamówienie stanowi dla nas ofertę zawarcia umowy zakupu. Gdy złożą Państwo u nas zamówienie, wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość potwierdzającą otrzymanie Państwa zamówienia i jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). Niniejsze potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia Państwa oferty, a jedynie ma na celu poinformowanie Państwa, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie. Umowa zakupu  z nami zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy wyślemy do Państwa zamówiony produkt i potwierdzimy wysyłkę do Państwa drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

§ 3 Ceny i koszty wysyłki

Podane ceny są cenami ostatecznymi zawierającymi podatek VAT. Obowiązuje kwota wykazana w momencie składania wiążącego zamówienia. Do tego dochodzi również zryczałtowana opłata za wysyłkę w wysokości 6,99 Euro. Z informacjami odnośnie szczegółów można zapoznać się w części Dostawy. Regularne koszty przesyłki zwrotnej poniesione w przypadku zwrotu towaru przez Państwa przy wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy ponoszą Państwo. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do rezygnacji, zwrócimy Państwu koszty wysyłki.

§ 4 Płatność

Płatność przez Państwo na naszą rzecz może być dokonana poprzez

    Przelewy24
    Karta kredytowa
    PayPal

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. W każdym przypadku płatność dokonywana jest na rzecz Klarna:

Faktura

Termin płatności wynosi [14] dni od wysłania towaru/ biletu/ lub w przypadku innych usług – od udostępnienia usługi. Pełne warunki rozliczeń dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Niemcy, Austria.

Karta kredytowa

(Visa/Mastercard): Dostępne w Polsce. Obciążenie rachunku nastąpi po wysłaniu towaru lub biletów / udostępnieniu usługi lub w przypadku abonamentu – zgodnie z podanymi terminami.

Korzystanie z metody płatności typu faktura wymaga pozytywnego sprawdzenia zdolności kredytowej. W związku z tym przekażemy Państwa dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjacji zakupu i realizacji umowy zakupu. Prosimy o zrozumienie, że możemy zaoferować Państwu tylko te metody płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyników kontroli kredytowej. Więcej informacji oraz warunki korzystania z serwisu Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje odnośnie Klarna można znaleźć tutaj. Państwa dane osobowe będą traktowane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach o ochronie danych Klarna.

PayPal

W przypadku płatności poprzez PayPal, podczas procesu składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, należy być zarejestrowanym lub najpierw się zarejestrować w tym serwisie, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępu i potwierdzić nam dyspozycję zapłaty. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal zaraz po jej dokonaniu.

§ 5 Zwłoka w płatności

W przypadku zwłoki w płatności obowiązują postanowienia regulowane przez naszego partnera płatniczego Klarna. Odpowiednie informacje można uzyskać u Klarna.

§ 6 Kompensacja

Prawo do kompensacji przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy Państwa roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są niekwestionowane przez KLAPP Cosmetics GmbH.

§ 7 Prawo zatrzymania

Prawo do zatrzymania przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy Państwa roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 8 Dostawa/uszkodzenia transportowe

(1) Dostawa następuje na podany przez Państwa adres dostawy, ale tylko na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii.

(2) Jeśli siła wyższa (klęski żywiołowe, wojna, wojna domowa, atak terrorystyczny) trwale uniemożliwi dostawę lub inne świadczenie, obowiązek spełnienia świadczenia przez KLAPP Cosmetics GmbH jest wykluczony. Wszelkie kwoty już zapłacone zostaną przez nas niezwłocznie zwrócone.

(3) KLAPP Cosmetics GmbH może również odmówić realizacji świadczenia, o ile wymaga to wysiłku rażąco nieproporcjonalnego do Państwa interesu w realizacji umowy zakupu, biorąc pod uwagę treść umowy zakupu i wymogi dobrej wiary. Wszelkie kwoty już zapłacone zostaną przez nas niezwłocznie zwrócone.

(4) Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o natychmiastową reklamację takich usterek w firmie realizującą dostawę i jak najszybszy kontakt z nami.

(5) Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw gwarancyjnych. Są one pomocne jednak w tym, abyśmy mogli dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportu.

§ 9 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością KLAPP Cosmetics GmbH do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wobec Państwa wynikających z umowy zakupu. Tak długo, jak istnieje takie zastrzeżenie własności, nie mogą Państwo odsprzedawać ani zbywać towaru; w szczególności nie mogą Państwo umownie przyznawać osobom trzecim możliwości korzystania z towaru.

§ 10 Prawa z tytułu wad

(1) Produkt kosmetyczny, który jest wadliwy już w momencie dostawy (przypadek gwarancyjny) zostanie wymieniony przez KLAPP Cosmetics GmbH na nasz koszt poprzez dostarczenie produktu wolnego od wad. Zwracamy uwagę, że gwarancja nie przysługuje, jeśli produkt miał uzgodnioną jakość w momencie przeniesienia ryzyka. Gwarancja nie przysługuje zwłaszcza w poniższych przypadkach:

 a) W przypadku szkód wyrządzonych przez Państwa w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

 b) W przypadku uszkodzeń spowodowanych wystawieniem przez Państwa produktów na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych (w szczególności skrajnych temperatur, wilgoci lub podobnych).

(2) Jeżeli żądana przez Państwa późniejsza dostawa wymaga nakładów rażąco nieproporcjonalnych do Państwa interesu w wykonaniu świadczenia z uwagi na cenę produktu, z uwzględnieniem treści umowy i wymogów dobrej wiary - przy czym w szczególności należy uwzględnić wartość przedmiotu zakupu w stanie wolnym od wad oraz istotność wady - Państwa roszczenia z tytułu gwarancji ograniczają się do zwrotu ceny zakupu i kosztów wysyłki.

(3) W przypadku późniejszej dostawy zobowiązują się Państwo się do wysłania wadliwego produktu na nasz koszt na wskazany przez nas adres zwrotny z podaniem numeru zamówienia. Zwrot wadliwego towaru jest warunkiem koniecznym późniejszej dostawy towaru wolnego od wad lub zwrotu ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki. W innych kwestiach w przypadku naruszenia obowiązku zwrotu towaru, za który odpowiadają Państwo, obowiązują przepisy ustawowe.

(4) Ustawowa gwarancja firmy KLAPP Cosmetics GmbH kończy się dwa lata po dostawie towaru. Okres ten rozpoczyna się wraz z otrzymaniem towaru.

§ 11 Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wszelkie różnice zdań wynikające z istniejącego między nami stosunku umownego będziemy starali się rozstrzygać polubownie. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym i niestety nie możemy zaoferować Państwu udziału w takim postępowaniu.

§ 12 Odpowiedzialność

(1) W przypadku lekkiego zaniedbania KLAPP Cosmetics GmbH ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych i ogranicza się do przewidywalnej szkody. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, zdrowia lub obrażeń ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne szkody spowodowane lekkim zaniedbaniem z powodu wady przedmiotu zakupu.

(2) Niezależnie od winy KLAPP Cosmetics GmbH, wszelka odpowiedzialność z naszej strony w przypadku podstępnego zatajenia wady lub z tytułu przejęcia gwarancji pozostaje nienaruszona.

(3) KLAPP Cosmetics GmbH odpowiada również za niemożność dostawy zaistniałą przypadkowo podczas jej opóźnienia, chyba że szkoda powstałaby również w przypadku terminowej dostawy.

(4) Wyklucza się osobistą odpowiedzialność przedstawicieli prawnych, pełnomocników i pracowników KLAPP Cosmetics GmbH za szkody spowodowane przez nich w wyniku lekkiego zaniedbania.

§ 13 Obowiązujące prawo

Umowa zawarta pomiędzy Państwem a KLAPP Cosmetics GmbH podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyraźnym wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, „Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy państwa, w którym ma Pan/Pani miejsce zamieszkania.

§ 14 Miejsce jurysdykcji

Jeżeli wbrew informacjom podanym przez Państwa przy składaniu zamówienia nie posiadają Państwo miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec lub jeżeli po zawarciu umowy przeniosą Państwo swoje miejsce zamieszkania za granicę, lub jeżeli Państwa miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wniesienia powództwa, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego i w związku z nim jest Eschwege/Kassel.

§ 15 Klauzula salwatoriańska, forma pisemna

(1) Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałej części umowy. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego. To samo dotyczy przypadku luki.

(2) Zmiany lub uzupełnienia do umowy zakupu zawartej online muszą być dokonane w formie pisemnej.

Stand 11/2019


Ogólne warunki handlowe dla klientów komercyjnych

1. Zakres obowiązywania, forma

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) mają zastosowanie do wszystkich naszych stosunków handlowych z naszymi klientami („Kupujący”). OWS obowiązują tylko wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB - niemieckiego kodeksu cywilnego).

1.2 O ile nie uzgodniono inaczej, OWS w wersji ostatnio podanej do wiadomości klienta w formie tekstowej obowiązują również jako umowa ramowa dla podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego powoływania się na nie w każdym indywidualnym przypadku.

1.3 Nasze OWS obowiązują wyłącznie. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Ten wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, na przykład nawet wtedy, gdy realizujemy dostawę do kupującego bez zastrzeżeń, znając OWH kupującego.

1.4 Indywidualne uzgodnienia zawierane z Kupującym w poszczególnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. O ile nie zostanie udowodnione inaczej, miarodajna dla treści takich umów jest umowa pisemna lub nasze pisemne potwierdzenie.

1.5 Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia i zawiadomienia kupującego dotyczące umowy (np. wyznaczenie terminów, zawiadomienie o wadach, odstąpienie lub zmniejszenie) muszą być złożone na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legitymacji osoby składającej oświadczenie, pozostają bez zmian.

1.6 Odniesienia do obowiązywania przepisów prawnych mają jedynie znaczenie doprecyzowujące. Nawet bez takiego wyjaśnienia obowiązują zatem przepisy ustawowe, o ile nie zostały one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWS.


2. Zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Dotyczy to również sytuacji, w której udostępniliśmy Kupującemu katalogi, inne opisy produktów lub dokumenty – również w formie elektronicznej – do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie. Zamówiony towar może nieznacznie odbiegać w granicach rozsądku od towaru przedstawionego w dokumentacji produktu lub w Internecie ze względu na techniczne możliwości prezentacji, w szczególności mogą wystąpić różnice kolorystyczne, o ile jest to uzasadnione. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,- EUR (netto).

2.2 Zamówienie towarów przez kupującego uważa się za wiążącą ofertę zawarcia umowy. O ile w zamówieniu nie podano inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia tej oferty umownej w ciągu dwóch (2) tygodni od jej otrzymania przez nas. 2.3 Odbiór może być zadeklarowany w formie pisemnej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie towarów do kupującego.


3. Termin dostawy i opóźnienie dostawy

3.1 Termin dostawy jest uzgadniany indywidualnie lub podawany przez nas przy przyjęciu zamówienia. W przeciwnym razie termin dostawy dla dostaw na terenie Niemiec wynosi ok. 2 (dwa) tygodnie, dla dostaw poza teren Niemiec do kraju UE ok. 4 (cztery) tygodnie, a dla dostaw do kraju spoza UE ok. 6 (sześć) tygodni od zawarcia umowy.

3.2 Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostaw z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności (z powodu niedostępności usługi, siły wyższej lub innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy), niezwłocznie poinformujemy o tym kupującego i jednocześnie podamy mu przewidywany nowy termin dostawy. Jeżeli usługa nie jest dostępna również w nowym terminie dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy kupującemu już zrealizowane świadczenie. Za przypadek niedostępności usługi w tym znaczeniu uważa się w szczególności nieterminową dostawę własną naszego dostawcy, jeśli zawarliśmy odpowiednią transakcję zabezpieczającą. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby pozyskać towar. W przypadku czasowych przeszkód terminy dostaw lub realizacji usług ulegają przedłużeniu lub przesunięciu o okres trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Jeżeli w wyniku opóźnienia nie można oczekiwać od klienta odbioru dostawy, może on odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne złożenie nam pisemnego oświadczenia.

3.3 Wystąpienie naszej zwłoki w dostawie ustala się zgodnie z przepisami ustawowymi. W każdym jednak przypadku wymagane jest upomnienie ze strony kupującego.

3.4 Prawa Kupującego zgodnie z punktem 9 niniejszych OWS oraz nasze uprawnienia ustawowe, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożności lub nieracjonalności świadczenia i/lub wykonania późniejszego), pozostają nienaruszone.


4. Dostawa, przeniesienie ryzyka, odbiór, brak przyjęcia

4.1 Dostawa odbywa się z magazynu, który jest również miejscem wykonania dostawy i każdego wykonania późniejszego. Na życzenie kupującego towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż wysyłkowa). Koszty, które mogą zostać poniesione w związku z tym, zostały podane w naszym wykazie cen kosztów wysyłki obowiązującym w danym czasie. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy transportowej, sposobu wysyłki, opakowania).

4.2 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na kupującego najpóźniej w momencie przekazania. W przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi jednak już w momencie dostarczenia towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy ponosimy ewentualne koszty wysyłki zgodnie z obowiązującym w momencie zawarcia umowy wykazem cen i kosztów wysyłki. Przekazanie uważa się za równoważne, jeżeli kupujący zwleka z odbiorem.

4.3 Jeżeli kupujący zwleka z odbiorem, nie współpracuje lub jeżeli nasza dostawa opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada kupujący, mamy prawo żądać odszkodowania za powstałą szkodę łącznie z dodatkowymi kosztami (np. kosztami magazynowania).

4.4 Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych tylko wtedy, gdy dostawa częściowa mieści się w zakresie celu umownego dla Kupującego,

dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona, a kupujący nie ponosi przez to żadnych znaczących dodatkowych nakładów ani dodatkowych kosztów (chyba, że zgodzimy się na poniesienie tych kosztów).


5. Ceny i warunki płatności

5.1 O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązuje nasz aktualny w chwili zawarcia umowy wykaz cen i kosztów wysyłki, loco magazyn, plus ustawowy podatek VAT. Jeśli uzgodnione ceny opierają się na naszych cenach katalogowych, a dostawa ma nastąpić po upływie czterech (4) miesięcy od zawarcia umowy, obowiązują nasze ceny katalogowe ważne w momencie dostawy (w każdym przypadku pomniejszone o uzgodniony procent lub stały rabat).

5.2 W przypadku sprzedaży wysyłkowej (pkt. 4.1), Kupujący ponosi koszty transportu loco magazyn zgodnie z wykazem cen i kosztów wysyłki aktualnym w chwili zawarcia umowy oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportu na życzenie Kupującego. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne ponosi kupujący.

5.3 Cena zakupu jest wymagalna i płatna na następujących warunkach: polecenie zapłaty natychmiastowej z 3% rabatem, płatność w ciągu czternastu (14) dni z 2% rabatem lub w ciągu 30 dni bez rabatu od daty wystawienia faktury i dostawy lub przyjęcia towaru. Jesteśmy uprawnieni do wykonania lub realizacji zaległych dostaw lub usług tylko za zaliczką lub zabezpieczeniem, jeśli po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, które mogą znacznie obniżyć zdolność kredytową zamawiającego i które zagrażają spłacie naszych zaległych roszczeń przez klienta wynikających z danego stosunku umownego. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez nasz własny wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie do ceny zakupu jest zagrożone przez niemożność zapłaty przez kupującego, jesteśmy uprawnieni do odmowy realizacji świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi i – w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu – do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB).

5.4 Czeki przyjmowane są tylko na poczet wykonania. Uznaje się je za płatność dopiero po ich pełnym zaksięgowaniu. Opłaty ponosi kupujący.

5.5 Po upływie wyżej wymienionego terminu płatności kupujący popada w zwłokę. W okresie zwłoki zostaną naliczone odsetki od ceny zakupu według obowiązującej ustawowej stopy odsetek za zwłokę. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń a szkody powstałe w wyniku opóźnienia. Nasze

roszczenie do handlowych odsetek przypadających po nastąpieniu zapadalności (§ 353 HGB – niemieckiego kodeksu handlowego) pozostaje nienaruszone w stosunku do handlowców 5.6 Kompensacja z roszczeniami wzajemnymi kupującego lub zatrzymanie płatności z tytułu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne

lub mają umocowanie prawne lub wynikają z tego samego zamówienia, na podstawie którego dokonano danej dostawy.

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Do momentu pełnego uregulowania wszystkich naszych obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy kupna i trwającego stosunku handlowego (roszczenia zabezpieczone), zachowujemy prawo własności do sprzedanych towarów.

6.2 Towary podlegające zastrzeżeniu własności nie mogą być zastawione na rzecz osób trzecich ani przewłaszczone na zabezpieczenie przed pełną spłatą zabezpieczonych wierzytelności. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie, jeśli zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub jeśli osoby trzecie zajmą należące do nas towary (np. zajęcia).

6.3 W przypadku zachowania kupującego naruszającego umowę, w szczególności nieuiszczenia należnej ceny zakupu, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi lub/i do żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie zwrotu nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; jesteśmy uprawnieni jedynie do żądania zwrotu towaru i zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy kupującemu odpowiedni termin zapłaty lub gdy wyznaczenie takiego terminu jest zbędne zgodnie z przepisami ustawowymi.

6.4 Do odwołania zgodnie z lit. (c) poniżej, kupujący jest upoważniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności w ramach zwykłej działalności handlowej. W takim przypadku stosuje się dodatkowo następujące przepisy. Zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów w pełnej wartości, przy czym jesteśmy ich producentem. Jeżeli w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia z towarami osób trzecich ich prawo własności zostaje zachowane, to nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowych przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. We wszystkich innych aspektach do produktu końcowego stosuje się te same zasady, co do

towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności. Kupujący niniejszym przenosi na nas w drodze zabezpieczenia roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towaru lub produktu w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności, zgodnie z powyższym ustępem. Akceptujemy cesję. Obowiązki kupującego określone w punkcie 6.2 mają zastosowanie również w odniesieniu do scedowanych wierzytelności.

Kupujący oprócz nas pozostaje upoważniony do odbioru wierzytelności. Zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności, o ile kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas, nie ma braków w jego zdolności płatniczej i nie zakończymy zastrzeżenia własności poprzez wykonanie prawa zgodnie z punktem

6.3. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby kupujący poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Ponadto w tym przypadku jesteśmy uprawnieni do odwołania upoważnienia kupującego do dalszej sprzedaży i przetwarzania towaru z zastrzeżeniem prawa własności. Jeżeli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekroczy nasze roszczenia o więcej niż 10%, zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia na żądanie kupującego.
7. Użycie znaku towarowego; odsprzedaż tylko w oryginalnym opakowaniu

7.1 Nasz znak towarowy nie może być używany bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

7.2 Nasze towary mogą być sprzedawane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie wolno ich przepakowywać, rozpakowywać ani przekładać do innego opakowania.

8. Roszczenia z tytułu wad kupującego

8.1 W odniesieniu do praw kupującego w przypadku wad rzeczowych i wad prawnych (w tym błędnej dostawy i niepełnej dostawy) obowiązują przepisy ustawowe, o ile poniżej nie ustalono inaczej. We wszystkich przypadkach szczególne przepisy ustawowe pozostają nienaruszone w przypadku ostatecznego wydania konsumentowi nieprzetworzonego towaru, nawet jeśli konsument dokonał jego dalszego przetworzenia (regres dostawcy zgodnie z §§ 478 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego). Roszczenia z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeśli wadliwy towar został poddany dalszemu przetworzeniu przez kupującego lub innego przedsiębiorcę.

8.2 Nasza odpowiedzialność za wady opiera się przede wszystkim na uzgodnieniu co do jakości towaru. Wszystkie opisy produktów i inne informacje, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały przez nas publicznie ogłoszone (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawarcia umowy, uznaje się za uzgodnienie co do jakości towaru.

8.3 O ile jakość nie została uzgodniona, należy zgodnie z regulacją prawną ocenić, czy wada istnieje czy nie (§ 434 ust. 1 s. 2 i 3 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego).

8.4 Zasadniczo nie ponosimy odpowiedzialności za wady, o których kupujący wiedział w momencie zawarcia umowy lub których nie był świadomy z powodu rażącego zaniedbania (§ 442 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego). Ponadto roszczenia kupującego z tytułu wad zakładają, że wypełnił on swoje ustawowe obowiązki w zakresie kontroli i zawiadomienia o wadach (§§ 377, 381 HGB – niemieckiego kodeksu cywilnego). Jeżeli wada ujawni się podczas dostawy, kontroli lub w późniejszym czasie, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie. W każdym przypadku oczywiste wady należy zgłosić na piśmie w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty dostawy, a wady niewykrywalne podczas kontroli w tym samym terminie od ich wykrycia. Jeżeli kupujący nie dokona właściwej kontroli towaru i/lub nie zawiadomi o wadach, nasza odpowiedzialność za niezgłoszoną, niezgłoszoną w terminie lub niewłaściwie zgłoszoną wadę zostaje wyłączona zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.5 Jeśli dostarczona rzecz jest wadliwa, możemy najpierw wybrać, czy spełnimy wykonanie późniejsze poprzez usunięcie wady (naprawa), czy poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymiana). Nasze prawo do odmowy wykonania późniejszego w warunkach ustawowych pozostaje nienaruszone.

8.6 Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia należnego wykonania późniejszego od zapłaty

przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do zatrzymania odpowiedniej do wady części ceny zakupu.

8.7 Kupujący musi zapewnić nam czas i możliwość wymaganą do wykonania późniejszego, w szczególności do przekazania reklamowanego towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej kupujący jest zobowiązany zwrócić nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.8 Ponosimy lub zwracamy nakłady konieczne do celów kontroli i wykonania późniejszego, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów, zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście występuje. W przeciwnym razie możemy żądać od kupującego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak

wady nie był widoczny dla kupującego.

8.9 W przypadku zwrotu takich towarów mogą zostać naliczone koszty odnowienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu towaru. Zwroty, które nie wynikają z wadliwej dostawy z naszej strony, ale są wynikiem starzeniem się lub błędów dyspozycyjnych ze strony kupującego, nie mogą być rozpatrywane.

8.10 Jeżeli wykonanie późniejsze nie powiodło się lub rozsądny termin wyznaczony przez kupującego na wykonanie późniejsze upłynął bezskutecznie lub jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi, kupujący może odstąpić od umowy zakupu lub obniżyć cenę zakupu. W przypadku wady nieistotnej nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy.

8.11 Roszczenia kupującego o odszkodowanie lub zwrot niepotrzebnych nakładów istnieją również w przypadku wad tylko zgodnie z punktem 9 i są poza tym wykluczone.


9. Odpowiedzialność

9.1 Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, które wynikają z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub naszych pomocników. Odpowiadamy również bez ograniczeń za inne szkody spowodowane umyślnym naruszeniem obowiązków lub rażącym zaniedbaniem obowiązków przez nas lub naszych przedstawicieli

9.2 Za szkody majątkowe i straty finansowe wynikające z prostego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych odpowiadamy tylko do szkód przewidywalnych i typowych dla umowy w momencie jej zawarcia; istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie charakteryzuje umowę i na których kupujący może polegać.

9.3 Ponadto odpowiedzialność jest wyłączona.

9.4 O ile nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wyłączona, ograniczenia lub wyłączenia dotyczą również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli prawnych i osób działających w naszym imieniu.

9.5 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 9 nie mają wpływu na naszą odpowiedzialność zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt, z tytułu celowego zatajenia wady i przejęcia gwarancji jakości rzeczy.


10. Przedawnienie

10.1 Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy.

10.2 Powyższe terminy przedawnienia prawa sprzedaży obowiązują również w przypadku umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych kupującego opartych na wadzie towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego) prowadziłoby w konkretnym przypadku do krótszego terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego zgodnie z punktem 9.1 oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ulegają przedawnieniu wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

11. Wybór prawa i miejsce jurysdykcji

11.1 Niniejsze OWS oraz stosunek umowny pomiędzy nami a kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

11.2 Jeżeli kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, wyłącznym – również międzynarodowym – miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest Kassel. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu  § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Jednakże we wszystkich przypadkach jesteśmy również uprawnieni do wniesienia powództwa w miejscu jurysdykcji kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznych kompetencji, pozostają nienaruszone.

Produkt der Wunschliste hinzugefügt