Numer telefonu dla zamówień i informacji:
0048 790245844 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Informacje ogólne Poniższe informacje stanowią przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej strony.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone poprzez ich przekazanie przez Państwa. Mogą to być np. dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej.
Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa Państwu przysługują w zakresie swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w stopce. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookies oraz za pomocą tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest z reguły anonimowa; zachowania związanego z surfowaniem nie można powiązać z Państwem. Można zgłosić sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej poprzez rezygnację z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Można zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach zgłaszania sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau

Telefon:
+49 56 02 – 9359 – 0
e-Mail:
info@klapp-cosmetics.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 niem. RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f niem. RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych postanowień. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 niem. RODO). Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 niem. RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwyczajowego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili można się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

- Jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania weryfikacji przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się / odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast ograniczenia zażądać usunięcia przetwarzania danych.
- Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
- Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 niem. RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczaniu stopki redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu e-mail.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. sesyjne cookies. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookies (np. pliki do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

- typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- adres URL odsyłacza
- nazwa hosta komputera dostępowego
- czas żądania serwera
- adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam zostały podane, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mailem. Legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne
– w szczególności okresy przechowywania danych
– pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane kompletnie. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ta strona wykorzystuje w tym celu eRecht24 Safe Sharing Tool. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków. Kliknięcie na przycisk stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności, bez tworzenia pełnych profili surfingowych przez operatorów tych sieci.

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMA

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookies Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

6. NEWSLETTER

Dane newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adres e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „Zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane, które przekazują nam Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

7. WTYCZKI I NARZĘDZIA

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które są prezentowane na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzenie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) zostało dokonane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. W celach analitycznych reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. Płatność

W naszym sklepie dostępne są zasadniczo następujące metody płatności:

Karta kredytowa

Podczas składania zamówienia podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal

Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”), należy zarejestrować się w systemie PayPal, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo podczas procesu składania zamówienia.

Przelewy24

Produkt der Wunschliste hinzugefügt